Nachádzate sa tu

Od 1. augusta môťete žiadať o príspevok na zateplenie rodinného domu

Od 1. augusta môťete žiadať o príspevok na zateplenie rodinného domu

1.8.2017
Dotacie Isover Podpora

Príspevok nemá po novom pokryť len samotné zateplenie ale tiež výmenu zdroja tepla. V ideálnom prípade, pri celkových nákladoch 20 000 EUR, by mohol po novom štát poskytnúť až  8 800 eur.

Termín na začatie podávania žiadostí o príspevok je 1. august 2017. Termín na ukončenie podávania žiadostí o príspevok je daný predovšetkým naplnením počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok (počet 500 žiadostí), najneskôr však 31. októbra 2017.
 

O aké zmeny ide?

 

  • Jednou zo zásadných zmien vo výzve je zvýšenie samotného príspevku na zateplenie rodinného domu na 8 000 eur. Tie pokrývajú max 40 % oprávnených a uhradených nákladov (doteraz to bolo max. 6 000 eur a 30%).  

 

  • Ďalšou zaujímavou zmenou bude rozšírenie možnosti použitia tohto príspevku aj na úhradu výmeny zdroja tepla, čižepokrytie nákladov spojených s kúpou napríklad účinnejšieho kotla či tepelného čerpadla.

 

  • Dochádza tiež k zvýšeniu max. plochy podporených rodinných domov z 250 m²  na 300 m²

 

  • Nárok na príspevok má vlastník domu na území SR, ktorý je využívaný výlučne na bývanie a užíva sa aspoň 10 rokov. Celková podlahová plocha jednopodlažného domu môže byť najviac 150 štvorcových metrov (m2) a pri viacpodlažnom dome je hranica stanovená na 300 m2.

 

  • O príspevok možno požiadať po ukončení zateplenia rodinného domu, ale aj pred jeho realizáciou. Vzťahuje sa na práce začaté po 31. decembri 2014. Ak príde žiadosť po zateplení, MDV rozhodne o poskytnutí príspevku do 90 dní. Ak je doručená pred týmto procesom, konanie sa preruší najviac na 12 mesiacov a lehota na rozhodnutie je 15 mesiacov.

 

  • Vlastník rodinného domu predkladá MDV žiadosť o príspevok v elektronickej aj listinnej podobe. 

 
„Veríme, že zmeny v poskytovaní štátnych dotácií prilákajú k podaniu žiadosti viac záujemcov o zateplenie domu. Navýšenie celkového príspevku – o 800 eur - možno použiť na uhradenie nákladov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie, samotnej žiadosti o príspevok alebo na vypracovanie energetického certifikátu“  hovorí Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti Isover.
 
Viac na www.vsetkoozatepleni.sk