Nachádzate sa tu

GDPR a ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov podla nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o volnom pohybe takýchto údajov (dalej len GDPR alebo nariadenie) a podla ustanovení zákona 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dalej len ZoOÚ).

 

1/ Prevádzkovatel

Prevádzkovatel - Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., ICO: 31 389 139, Stará Vajnorská 139, 831 04  Bratislava, Slovenská republika, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka císlo: 8410/B.

 

2/ Úcel spracúvania

Úcel spracúvania osobných údajov: zasielanie kontaktných údajov dotknutých osôb stavebninám a tretím osobám za úcelom spracovania cenovej ponuky, konzultacná cinnost, rokovania

 

3/ Právny základ

Osobné údaje budú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovatela a tretej osoby podla cl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom prevádzkovatela je záujem prevádzkovatela zabezpecit pre dotknutú osobu cenovú ponuku od najbližšieho dodávatela a zabezpecit medzi kontakt poskytnutím kontaktných údajov na dotknutú osobu. Oprávneným záujmom dotknutej osoby je záujem získat cenovú ponuku a kontaktné údaje na najbližšieho dodávatela.

 

4/ Dotknuté osoby

Okruh dotknutých osôb: osoby, ktoré sa prihlásia na webovej stránke prevádzkovatela a prejavia súhlas s ich podmienkami a záujem o získanie cenovej ponuky.

 

5/ Zoznam spracúvaných údajov a doba ich spracúvania

Zoznam spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, bydlisko, adresa elektronickej pošty, telefónne císlo, technické údaje stavieb, v prípade firiem obchodné údaje – obchodné meno a sídlo.

Osobné údaje budú uchovávané pocas doby trvania úcelu, na ktoré boli osobné údaje poskytnuté, najneskôr však do 5 rokov od ich poskytnutia a nebudú spracúvané na žiaden iný úcel, než na ten, na ktorý boli získané.

 

6/ Poskytovanie a zverejnovanie spracúvaných údajov

Prevádzkovatel môže poskytovat spracúvané osobné údaje stavebninám, ako aj dalším obchodným zástupcom a obchodným partnerom – dodávatelom.

Prevádzkovatel nezverejnuje spracúvané údaje.

 

7/ Zodpovedná osoba

Zodpovednú osobu prevádzkovatela možno kontaktovat na adrese info@isover.sk.

 

8/ Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Neuskutocnuje sa.

 

9/ Existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania

Neuskutocnuje sa.

 

10/ Práva dotknutej osoby

Osobné údaje nebudú zverejnované.

Dotknutá osoba má nasledovné práva:

 • právo požadovat od prevádzkovatela prístup k  osobným údajom, ktoré sa jej týkajú v súlade s Clánkom 15 nariadenia

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovatela kedykolvek vyžiadat informácie o svojich osobných údajoch v súlade s nižšie uvedeným.

Dotknutá osoba má právo získat od prevádzkovatela potvrdenie o tom, ci sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získat prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) úcely spracúvania;

b) kategórie dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej urcenie;

e) existencia práva požadovat od prevádzkovatela opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietat proti takémuto spracúvaniu;

f) právo podat stažnost dozornému orgánu;

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékolvek dostupné informácie, pokial ide o ich zdroj;

h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v clánku 22 ods. 1 a 4 nariadenia a v týchto prípadoch aspon zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byt informovaná o primeraných zárukách podla clánku 46 týkajúcich sa prenosu.

Prevádzkovatel poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékolvek dalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovatel úctovat primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadost elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokial dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získat kópiu nesmie mat nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 • právo na opravu osobných údajov v súlade s Clánkom 16 nariadenia

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovatel bez zbytocného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zretelom na úcely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 • právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”) v súlade s Clánkom 17 nariadenia

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnut u prevádzkovatela bez zbytocného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovatel je povinný bez zbytocného odkladu vymazat osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na úcely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podla clánku 6 ods. 1 písm. a) alebo clánku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. dotknutá osoba namieta voci spracúvaniu podla clánku 21 ods. 1 nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voci spracúvaniu podla clánku 21 ods. 2 nariadenia;
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. osobné údaje musia byt vymazané, aby sa splnila zákonná povinnost podla práva Únie alebo práva clenského štátu, ktorému prevádzkovatel podlieha;
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informacnej spolocnosti podla clánku 8 ods. 1. 2.

Ak prevádzkovatel zverejnil osobné údaje a je povinný vymazat osobné údaje, so zretelom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovatelov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Vyššie uvedené neplatí, pokial je spracúvanie potrebné: a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podla práva Únie alebo práva clenského štátu, ktorému prevádzkovatel podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovatelovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s clánkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj clánkom 9 ods. 3 nariadenia; d) na úcely archivácie vo verejnom záujme, na úcely vedeckého alebo historického výskumu ci na štatistické úcely podla clánku 89 ods. 1 nariadenia, pokial je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom staží dosiahnutie cielov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatnovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 • právo na obmedzenie spracúvania v súlade s Clánkom 18 nariadenia

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovatel obmedzil spracúvanie, pokial ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnost osobných údajov, a to pocas obdobia umožnujúceho prevádzkovatelovi overit správnost osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovatel už nepotrebuje osobné údaje na úcely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatnovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voci spracúvaniu podla clánku 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, ci oprávnené dôvody na strane prevádzkovatela prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatnovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo clenského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovatel informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 • právo na prenosnost údajov v súlade s Clánkom 20 nariadenia

Dotknutá osoba má právo získat osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovatelovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo citatelnom formáte a má právo preniest tieto údaje dalšiemu prevádzkovatelovi bez toho, aby jej prevádzkovatel, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podla clánku 6 ods. 1 písm. a) alebo clánku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, alebo na zmluve podla clánku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatnovaní svojho práva na prenosnost údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovatela druhému prevádzkovatelovi, pokial je to technicky možné.

Uplatnovaním práva nie je dotknutý clánok 17 nariadenia Uvedené právo sa nevztahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovatelovi. Právo na prenosnost údajov nesmie mat nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 • právo namietat proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva) v súlade s Clánkom 21 nariadenia

Dotknutá osoba má právo kedykolvek namietat z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe clánku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovatel nesmie dalej spracúvat osobné údaje, pokial nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatnovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na úcely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykolvek namietat proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na úcely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voci spracúvaniu na úcely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také úcely nesmú spracúvat.

V súvislosti s používaním služieb informacnej spolocnosti a bez ohladu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatnovat svoje právo namietat automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na úcely vedeckého alebo historického výskumu ci na štatistické úcely podla clánku 89 ods. 1 nariadenia, dotknutá osoba má právo namietat z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, ked je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

 • právo podat stažnost dozornému orgánu

Dotknutá osoba má právo podat v odôvodnenom prípade podat stažnost na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hranicná 12, Bratislava.