Nachádzate sa tu

Obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako "VOP") platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom na internetovej adrese www.isover-eshop.sk (ďalej ako "e-shop"), pričom bližšie definujú a ustanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

2. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúci spotrebiteľ,  neupravené vzťahy sa riadia podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zák. č.   250/2007 o ochrane spotrebiteľa, zák. č.  102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a zák. č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. t.j. Obchodným zákonníkom.

3.  Spotrebiteľom je podľa § 52 ods. 4 Obč. zák. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Ponuky tovaru v rámci internetového obchodu sú prezentáciou tovaru, ktorý prevádzkovateľ internetového obchodu predáva a sama o sebe nie je  návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy  je až riadne vyplnená a doručená objednávka  od kupujúceho vybranému predajcovi. Zmluvný vzťah vzniká medzi kupujúcim a zvoleným predajcom materiálov  Isover, ktorého si kupujúci vyberie pri realizácii z ponuky na stránke www.isover-eshop.sk. Tento vybraný predajca je jediným  a výlučným účastníkom zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predajcom zodpovedným za predaj a dodávku tovaru kupujúcemu. Po prijatí objednávky zo strany kupujúceho bude okamžite zaslaný potvrdzujúci email  o jej prijatí. Týmto  potvrdením o prijatí objednávky  sa potvrdzuje doručenie návrhu na uzatvorenie zmluvy.

2. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a zvoleným predajcom vzniká akceptovaním tohto doručeného návrhu zvoleným predajcom.

3. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká  predajcovi  záväzok kupujúcemu dodať objednaný  tovar  a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúcemu povinnosť zaplatiť predajcovi kúpnu cenu podľa dohodnutých platobných podmienok a dodaný tovar prevziať.

4. Uzavretím kúpnej  zmluvy  kupujúci výslovne potvrdzuje, že si je vedomý skutočnosti, že tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, mal možnosť sa  s nimi dostatočne oboznámiť a potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a vyslovuje s nimi záväzný súhlas.

5. Ceny v internetovom obchode sa môžu priebežne meniť podľa situácie na trhu a cenových faktorov. Uvedená cena  v cenníku e-shopu je záväzná v deň prezentácie na webových stránkach  v e-shope v rovnaký deň odoslanej objednávky zaslanej na e-mailovú adresu vybratého predajcu.

 

Podmienky dodania a spôsob platby

1. Pri objednávke materiálu je tento dopravený do stavebnín, resp. po dohode s predajcom možná dodávka priamo na určené miesto dodania. Materiál sa predáva len v ucelených  baleniach.

2. Ak objednaný materiál  predajca (stavebniny) má na sklade, odber je k dispozícii ihneď v rámci otváracích hodín predajcu. Ak tovar nie je na sklade, predajca objednaný materiál so súhlasom kupujúceho objedná u výrobcu a o termíne dodania sa kupujúci  s predajcom dohodnú.

Orientačné (nezáväzné) termíny dodania sú:

Kategória A - 10 pracovných dní

Kategória B - 15 pracovných dní

Kategória C – vždy len podľa dohody s predajcom

3. Platba je možná v hotovosti alebo platobnou kartou pri  prevzatí tovaru na stavebninách alebo pri dodávke na adresu určenú zákazníkom prevodným príkazom podľa dohody s konkrétnym predajcom (ak sa obidve strany nedohodnú inak)

 

Reklamácie, záruka

1. Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne po jeho doručení.  Odchýlky z realizovanej dodávky tovaru od potvrdenej objednávky, ktoré sú zistiteľné už zo sprievodných dokumentov a zjavné vady kupujúci oznámi predajcovi bez zbytočného odkladu po tom, čo mal príležitosť prezrieť dodaný tovar.

2. Rovnako tak skryté vady, ktoré mal tovar v čase dodania, kedy kupujúci mal objektívne možnosť tovar prehliadnuť,  je kupujúci povinný bezodkladne, ale najneskôr do šiestich mesiacov od uvedenej prehliadky reklamovať u predajcu. Výskyt  vady musí byť oznámený predajcovi písomne s uvedením druhu a rozsahu vady.

3. V prípade uplatnenia oprávnených nárokov z vád dodá predajca  kupujúcemu náhradný tovar alebo poskytne kupujúcemu primeranú zľavu z ceny tovaru, ktorá zodpovedá povahe a rozsahu vady. V prípade nemožnosti alebo zmarenia  dodávky náhradného tovaru, alebo odmietnutia zľavy z ceny tovaru, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy týkajúcej sa tejto časti tovaru.

4. Rozhodnutie o reklamácii tovaru sa vykoná ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný  na odborné posúdenie vady. Reklamácia vady, vrátane odstránenia  vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie, pokiaľ sa  predajca s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Po márnom uplynutí tejto lehoty, má kupujúci rovnaké práva akoby išlo o vadu, ktorá sa nedá odstrániť.

5. Na zodpovednosť za vady  sa vzťahuje zákonná záručná lehota, ktorá prípadne môže byť rozšírená dohodou zmluvných strán.

6. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť si nárok z vád tovaru, ktoré vznikli nevhodným zaobchádzaním alebo skladovaním dodaného tovaru u kupujúceho.

 

Právo kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy

1. V prípade, že bola kúpna zmluva uzavretá prostredníctvom komunikácie na diaľku, kupujúci -spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a bez akéhokoľvek  sankcie do 14 dní od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy je zachované, ak je najneskôr posledného dňa oznámenie kupujúceho – spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, odoslané predajcovi. Právo na takéto odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci - spotrebiteľ v prípade (i) zmluvy  na dodávku tovarov alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predajca nemôže ovplyvniť,, (ii) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze, (iii) iných prípadov ustanovených zákonom.

2. Ak si kupujúci spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, znáša náklady spojené s vrátením tovaru, ako aj náklady spojené s vrátením tovaru, ktorý nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Predajca je tiež povinný vrátiť finančné čiastky uhradené spotrebiteľom do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci –spotrebiteľ povinný vrátiť predajcovi prijatý tovar.

4. Formulár na odstúpenie od zmluvy najdete TU

 

Alternatívne riešenie sporu

1. Ak spotrebiteľ /fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti/ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, môže sa obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na adresu info@isover.sk. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“).

 

Ochrana osobných údajov, archiváciu kúpnej zmluvy

1. Využitím internetového obchodu kupujúci vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov  v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v databáze zákazníkov predajcu a prevádzkovateľa internetového obchodu (pre účely marketingu, ponuke ďalšieho tovaru, prípadne ďalšej  obchodnej spolupráce alebo iných zmluvných vzťahov) a to až do doby, kedy kupujúci písomne doručí  odvolanie súhlasu s takýmto spracovaním, čo môže urobiť kedykoľvek.

 

2. Predajca a prevádzkovateľ internetového obchodu uchováva informácie o kupujúcich v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi  Slovenskej republiky, najmä zák. č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje kupujúcich sú chránené pred zneužitím. Predajca a prevádzkovateľ internetového obchodu  nebudú sprístupňovať tieto informácie žiadnej tretej strane, okrem prípadu zákonnej povinností oznámenia takýchto informácií, a okrem prepravcov, poverených dodávkou tovaru od predajcu; tímto budú oznámené iba také údaje, ktoré sú potrebné na doručenie tovaru.

3. Kúpne zmluvy a objednávky sú od uzavretia archivované v podobe, v ktorej boli uzatvorené. Prístup k  archivovaným kúpnym zmluvám má výlučne predajca, prípadne subjekt  poverený archiváciou. Vyššie uvedené dokumenty nebudú sprístupnené tretím stranám, s výnimkou prípadnej zákonnej povinnosti.

4. Pravidlá ochrany osobných údajov sú bližšie upravené na stránke https://www.isover-eshop.sk/ v časti „Ochrana osobných údajov“ a sú pre zmluvné strany záväzné.

  

Používanie Cookies

Cookies sú drobné textové súbory ukladané do počítača. Ukladá ich internetový prehliadač na žiadosť jednotlivých webových stránok, ktoré sú prehliadané. Webové stránky si môžu spätne vyžiadať obsah súboru. Podľa neho je možné zistiť, ktoré stránky boli navštívené, čo bolo v košíku, alebo či je účastník prihlásený. Cookies sú nutné pre správne fungovanie väčšiny rozsiahlejších stránok na internete. Použitie cookies je možné zakázať v nastavení internetového prehliadača. Web predávajúceho používa funkciu Google Remarketing, ktorá umožňuje oslovovať s cielenou reklamou užívateľov, ktorí v minulosti zavítali na jeho web. Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločnosti Google) môžu zobrazovať reklamy predávajúceho na rôznych stránkach na internete. Túto funkciu môže kupujúci zakázať v nastavení u spoločnosti Google.

 

Záverečné ustanovenia

1. Názov a hlavné charakteristiky tovaru, ktorý predajca ako súčasť e-shop ponúka, je uvedený pri  konkrétnom produkte.

2. Náklady spojené s použitím prostriedku diaľkovej komunikácie znáša kupujúci.

3. Kúpna zmluva môže byť  uzatvorená v slovenskom jazyku, ako aj v iných jazykoch, ak to nie je dôvodom pre nemožnosť jej uzavretia.

4. Pri konkrétnej kúpnej zmluve sú tieto Obchodné podmienky platné v znení účinnom ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy a s vyslovením súhlasu s ich obsahom kupujúcim uvedenom v objednávke doručenej predajcovi.

5. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a ním zvoleným predajcom je uzavretá na dobu určitú do doby dodania a prevzatia tovaru kupujúcim.

6. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2023.

 

 

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa