Nachádzate sa tu

Ochrana osobných údajov

 

Táto stránka slúži na informovanie návštevníkov o zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania, zverejňovania a spracovávania osobných údajov.

Ak sa rozhodnete používať webové stránky e-shop Isover, súhlasíte so zhromažďovaním a so spracovaním svojich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a ste dotknutou osobou v zmysle platných právnych predpisov.

Vami poskytnuté osobné údaje spracovávame podľa platných právnych predpisov, t. j. v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „nariadenie“).

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, IČO: 31 389 139, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 8410/B (ďalej aj ako „spoločnosť Saint-Gobain“ alebo ako „prevádzkovateľ“).

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:

Kontaktná emailová adresa je info@isover.sk. Na tejto emailovej adrese je možné kontaktovať zodpovednú osobu prevádzkovateľa.

 

Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené

Osobné údaje od Vás požadujeme z dôvodu aby sme pre Vás zabezpečili dodanie tovaru pri  využívaní e-shopu Isover /ďalej aj ako „Služba“/.

Vami poskytnuté osobné údaje, poskytnuté pri využívaní Služby, budú spracúvané aj na marketingové účely, t. j. na propagáciu produktov prevádzkovateľa, na zasielanie informácií a informačných materiálov o novinkách, zľavách, produktoch, riešeniach, publikáciách, pripravovaných školeniach a seminároch a na iné aktivity smerujúce k podpore predaja produktov prevádzkovateľa.

 

Druhy spracúvaných údajov

Spracovávame Vaše identifikačné, kontaktné údaje a údaje o Vašich objednávkach, potrebné na poskytovanie Služby. 

 

Právny základ

Vaše osobné údaje budú spracovávané na základe Vami daného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Vami poskytnuté osobné údaje budú uchovávané bezpečne a to len počas doby trvania účelu, na ktorý boli osobné údaje poskytnuté, najneskôr však do konca roka, v ktorom boli poskytnuté a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.

 

Zhromažďovanie a používanie informácií

Webová stránka e-shopu Isover využíva služby tretích strán, ktoré môžu zhromažďovať a spracúvať informácie používané na vašu identifikáciu.

 

Cookies

Cookies sú drobné textové súbory ukladané do počítača. Ukladá ich internetový prehliadač na žiadosť jednotlivých webových stránok, ktoré sú prehliadané. Webové stránky si môžu spätne vyžiadať obsah súboru. Podľa neho je možné zistiť, ktoré stránky boli navštívené, čo bolo v košíku, alebo či je účastník prihlásený. Cookies sú nutné pre správne fungovanie väčšiny rozsiahlejších stránok na internete. Použitie cookies je možné zakázať v nastavení internetového prehliadača. Web predávajúceho používa funkciu Google Remarketing, ktorá umožňuje oslovovať s cielenou reklamou užívateľov, ktorí v minulosti zavítali na jeho web. Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločnosti Google) môžu zobrazovať reklamy predávajúceho na rôznych stránkach na internete. Túto funkciu môže kupujúci zakázať v nastavení u spoločnosti Google.

 

Poskytovatelia služieb

Môžeme spolupracovať so spoločnosťami alebo jednotlivcami tretích strán z nasledujúcich dôvodov:

• na poskytovanie našej Služby, najmä spolupráca s jednotlivými predajcami;

• na vykonávanie inej činnosti súvisiacej so službou; alebo

• na pomoc pri analýze spôsobu používania našej Služby.

 

Chceme informovať užívateľov webovej stránky e-shop Isover, že tieto tretie strany majú prístup k ich osobným údajom a dôvodom je plnenie im zverených úloh. Sú však povinní nezverejniť ani nepoužiť informácie týkajúce sa osobných údajov na žiadny iný účel.

 

Odkazy na iné stránky

Webová stránka e-shop Isover  môže obsahovať odkazy na iné stránky. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na danú stránku. Preto odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov týchto webových stránok.

 

Práva dotknutej osoby

Vaše osobné údaje nebudú zverejňované.

 

Dotknutá osoba má v súlade s nariadením nasledovné práva:

V súlade s Článkom 15 nariadenia má dotknutá osoba právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú.

 

Dotknutá osoba si môže od prevádzkovateľa kedykoľvek vyžiadať informácie o svojich osobných údajoch v súlade s nižšie uvedeným.

 

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) účely spracúvania;

b) kategórie dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

 

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 týkajúcich sa prenosu.

 

V súlade s Článkom 16 nariadenia má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

V súlade s článkom 17 nariadenia má dotknutá osoba právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 nariadenia;
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.

 

Vyššie uvedené neplatí, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia;

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

V súlade s Článkom 18 nariadenia má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z nasledovných prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

 

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 

V súlade s článkom 20 nariadenia má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

 1. sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, a
 2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

 

Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 nariadenia. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

V súlade s článkom 21 nariadenia má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

 

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 

Ak sa osobné údaje spracúvajú na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach. Dozorným orgánom je na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: Hraničná 12, Bratislava.

 

Ako kontaktovať prevádzkovateľa

Ak ste nám poskytli osobné údaje a ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa našich Zásad ochrany osobných údajov, chceli by ste vedieť, či a aké osobné údaje o vás uchovávame, alebo ak by ste chceli informácie o použití vašich údajov alebo opraviť/ zablokovať/zmazať vaše údaje, môžete kontaktovať prevádzkovateľa môžete nasledujúcimi spôsobmi:

 1. prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľa (https://isover.sk/),
 2. emailovou správou zaslanou na adresu  info@isover.sk ,
 3. telefonicky +421 2 49212121 alebo
 4. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – osobné údaje“ na obálke.

 

Zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov

Z času na čas môžeme aktualizovať naše Zásady ochrany osobných údajov, preto odporúčame ich pravidelne kontrolovať.

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné od 1.1.2023